Warsztaty RODO – Kraków – 11-12.03.2020 r.

Jesteś osobą odpowiedzialną za wdrożenie RODO?

Zapraszamy na dwudniowe, praktyczne warsztaty RODO . Realizowane w praktycznej formule, pozwolą Tobie nabyć oraz poszerzyć umiejętności wdrażania RODO.

Czym są warsztaty rodo?

Pierwszego dnia:

 • przećwiczymy wykonywanie audytów przetwarzania danych osobowych,
 • razem wykonamy przykładową analizę ryzyka,
 • sporządzimy przykładową ocenę skutków dla ochrony danych (OSOD/DPIA).

Drugiego dnia:

 • sporządzimy przykładowy rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,
 • szczegółowo omówimy oraz przećwiczymy stosowanie zasady retencji w praktyce,
 • zajmiemy się międzynarodowym transferem danych (poza strefę EOG),
 • omówimy postępowania kontrolne PUODO oraz przećwiczymy odpowiedzi na żądania organu.

Warsztaty są realizowane w formule case studies oraz z użyciem komputerów i autorskich wzorów dokumentacji RODO: wzorze analizy ryzyka RODO i matrycy ryzyk, wzorze DPIA, a także wzorze rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.

Warsztaty RODO to nie tylko warsztaty przeznaczone dla Inspektorów Ochrony Danych. Warsztaty RODO są dedykowane również dla kierownictwa administratorów danych, samodzielnie wdrażających RODO. Warsztaty RODO są także znakomitymi zajęciami dla osób odpowiedzialnych za procesy przetwarzania danych osobowych w tych organizacjach, które nie zdecydowały się na powołanie Inspektora Ochrony Danych.

Czego między innymi
dowiesz się na Warsztatach RODO ?

AUDYT RODO

Poznasz aspekty praktycznego wykonywania audytów RODO systemów ochrony danych osobowych.

RODZAJE AUDYTÓW RODO

Poznasz rodzaje audytów RODO: po- i przed- wdrożeniowe, kontrolne, u podmiotu przetwarzającego i inne.

PLAN AUDYTU RODO

Poznasz zasady planowania audytu RODO, w kontekście działów w jednostce, jak również w ramach czasowych.

ZBIERANIE INFORMACJI

Wyjaśnimy Ci, jak zbierać informacje od osób przetwarzających dane, w tym od IT.

AUDYT RODO STRONY INTERNETOWEJ

Przećwiczymy weryfikację strony internetowej pod kątem zgodności z RODO.

ANALIZA RYZYKA RODO

Nabędziesz umiejętności wykonywania obowiązkowej analizy ryzyka RODO.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Praktycznie omówimy środki ochrony danych wymagane przez RODO - organizacyjne, techniczne i fizyczne.

PROTOKÓŁ

Przeanalizujemy i omówimy przykładowy protokół audytora RODO z przeprowadzonych czynności.

RAPORT Z AUDYTU RODO

Przykładowy raport z audytu RODO, który omówimy - zawierający zalecenia i opis stanu faktycznego.

ANALIZA RYZYKA RODO

Ćwiczymy wykonywanie analizy ryzyka na przykładzie konkretnych organizacji.

MATRYCA RYZYK RODO

Nauczysz się posługiwać matrycą ryzyk, znacząco ułatwiającą wykonanie analizy ryzyka RODO.

IDENTYFIKACJA AKTYWÓW

Ćwiczymy praktyczną identyfikację aktywów, stosowanych przy przetwarzaniu danych osobowych.

OCENA ZAGROŻEŃ

Ćwiczymy ocenę prawdopodobieństwa i skutków zidentyfikowanych zagrożeń dla ochrony danych osobowych.

PODATNOŚCI

Dowiesz się, jak identyfikować podatności, które są istotne dla zagrożeń ujawnionych przy analizie ryzyka RODO.

POSTĘPOWANIE Z RYZYKIEM

Nauczysz się formułować zalecenia z przeprowadzonej analizy ryzyka RODO oraz postępowania z ryzykiem.

OCENA ZASADNOŚCI OSOD / DPIA

Dowiesz się, jak oceniać zasadność oraz przeprowadzać ocenę skutków ochrony danych osobowych (DPIA/OSOD).

KOMUNIKAT UODO

Przeanalizujemy wnioski wynikające z komunikatu UODO w sprawie przetwarzań wymagających OSOD / DPIA.

PRZEPROWADZANIE OSOD / DPIA

Przeprowadzimy ocenę skutków dla ochrony danych osobowych na konkretnym przykładzie zaawansowanego zagadnienia IT.

KONSULTACJE Z ORGANEM NADZORCZYM

Omówimy zagadnienie konsultacji z organem nadzorczym, w przypadku wykonywania DPIA / OSOD.

RETENCJA W KADRACH

Ćwiczymy praktyczne stosowanie zasady retencji RODO względem danych kadrowych.

RETENCJA W INNYCH SYTUACJACH

Ćwiczymy także realizację zasady retencji danych osobowych w przypadku innych czynności przetwarzania, niż związane z dokumentacją kadrową.

REJESTR CZYNNOŚCI

Praktycznie, z zajęć wyjdziesz z gotowym rejestrem standardowych czynności przetwarzania danych osobowych.

REJESTR CZYNNOŚCI A OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Omówimy zależności między rejestrem obowiązkiem informacyjnym, a rejestrem czynności przetwarzania danych osobowych.

REJESTR KATEGORII

Sporządzimy rejestr kategorii przetwarzań danych osobowych, na konkretnym przykładzie powierzenia danych.

WSKAZÓWKI UODO

Pracujemy na zaleceniach (wskazówkach) UODO odnośnie sporządzania rejestru czynności przetwarzania danych osobowych i rejestru kategorii przetwarzań.

TRANSFER MIĘDZYNARODOWY

Dowiesz się, jak zgodnie RODO postępować w przypadku transferu danych osobowych do państw spoza EOG.

KONTROLA PUODO

Na bazie własnych praktycznych doświadczeń, omówimy postępowania kontrolne i przećwiczymy udzielanie odpowiedzi na żądania organu nadzorczego.

ODPOWIEDŹ NA PISMO PUODO

Sporządzimy odpowiedź na pismo organu nadzorczego (PUODO), na podstawie konkretnego pisma i stanu faktycznego.

SANKCJE

Omówimy postępowanie naruszeniowe organu nadzorczego - jako odrębne i następcze względem kontrolnego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

Omówimy zagadnienie roszczeń cywilnoprawnych, związanych z naruszeniem ochrony danych osobowych.

nasi eksperci wypowiadali się w:

szkolenie rodo eksperci rzeczpospolita
szkolenie rodo eksperci onet
szkolenie rodo eksperci newsweek
szkolenie rodo eksperci lex
szkolenie rodo eksperci gazeta prawna
szkolenie rodo eksperci forbes
Korzyści z Warsztatów RODO
Praktyczna wiedza i umiejętności

Nauczysz się, jak wdrażać RODO i praktycznie realizować bieżące obowiązki Inspektora Ochrony Danych. Pamiętaj, że jeżeli w Twojej organizacji nie ma IOD, jego zadania spoczną na administratorze danych.

Wzorcowa dokumentacja

Otrzymasz od nas uzupełniony przykład rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, wzór analizy ryzyka wraz z matrycą ryzyk uzupełnioną o zagrożenia i podatności dla ponad 20 zasobów, przydatny szablon DPIA / OSOD (oceny skutków ochrony danych), a także standardowe klauzule ochrony danych, stosowane przy transferach poza EOG.

Materiały szkoleniowe

W zakres materiałów szkoleniowych wchodzą: broszura z przedstawioną na szkoleniu prezentacją, książeczka z RODO w kieszonkowym formacie, notatnik oraz długopis.

Certyfikaty RODO

Po warsztatach, otrzymasz od nas imienny certyfikat uczestnictwa w dwudniowych warsztatach z RODO. Opatrzony hologramem oraz podpisany przez trenera prowadzącego, pozwoli Ci pokazać światu swoje kwalifikacje!

Darmowe wsparcie prawne

Możesz skorzystać z mailowych konsultacji (do 3 przez 30 dni) w zakresie omówionych zagadnień (wsparcie nie obejmuje przygotowania dokumentacji). Otrzymasz także aktualne akty prawne oraz wytyczne PUODO oraz Grupy Roboczej art. 29.

Plan optimum w niezbednikrodo.pl

Dostęp do narzędzia zarządzania systemem ochrony danych osobowych online przez 3 miesiące. Umożliwia ono m. in. generowanie powierzeń, prowadzenie elektronicznego rejestru czynności, czy przyjmowanie zgłoszeń naruszeń ochrony danych online. Stworzone z myślą o maksymalnym ułatwieniu wdrożenia RODO.

Wzory dokumentacji RODO
W PREZENCIE OTRZYMASZ

 • Wzór analizy ryzyka RODO wraz z matrycą ryzyk, uzupełnioną o zagrożenia i podatności (dla ponad 20 zasobów).
 • Szablon DPIA / OSOD (oceny skutków ochrony danych).
 • Uzupełniony przykład rejestru czynności przetwarzania danych osobowych (ponad 20 czynności).
 • Szablon rejestru kategorii przetwarzań danych osobowych.
 • Standardowe klauzule ochrony danych, stosowane przy transferach poza EOG.
 • Plan OPTIMUM 3 m-ce w NiezbędnikRODO.pl – narzędziu do zarządzania systemem ochrony danych osobowych online.

Sprawdź nasze opinie i dołącz do grona szczerze zadowolonych klientów!

Trenerki Anna Mrozowska oraz Agnieszka Chmielewska wyróżniały się wysoką wiedzą i kompetencjami w zakresie omawianej tematyki. Wykazały się otwartością i gotowością do wyjaśnienia problemów i wątpliwości w temacie RODO, a omawiane treści były przekazane w sposób przystępny i zrozumiały z uwzględnieniem specyfiki naszej firmy.

Lubelski Węgiel “BOGDANKA” S.A.

Z pełną odpowiedzialnością stwierdzam, że zleceniobiorca wykonał swoje zadania sprawnie, z należytą starannością i w poczuciu odpowiedzialności za podjęte działania. W pełni kompetentni pracownicy tej firmy zapewnili nam poczucie bezpieczeństwa w trakcie realizacji zleconej usługi.

A’Gusto

Profesjonalizm pracowników, duża elastyczność i umiejętność dostosowania się do potrzeb i oczekiwań naszej firmy utwierdziły nas w przekonaniu o słusznym wyborze właśnie tego Zleceniobiorcy.

Meden-Inmed Sp. z o.o.

Wykonawca w interesujący i zrozumiały sposób wytłumaczył nam, jakie obowiązki nakłada na nas RODO i wskazał, w jaki sposób je wypełnić. Udzielił odpowiedzi na wszystkie zadane pytania, a było ich wiele.
Materiały udostępnione poprzez niezbednikrodo.pl w połączeniu z wiedzą przekazaną podczas szkolenia umożliwiły nam właściwe przygotowanie się do wdrożenia nowych przepisów.

Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Gorzowie Wlkp

Osoba prowadząca szkolenie - Pani Anna Mrozowska - pozostawała w ciągłej dyspozycji, a wszelkie pytania i sugestie były natychmiast rozpatrywane, co wymagało niejednokrotnie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Na szczególne uznanie zasługuje troska firmy o dobór wykładowców do prowadzenia zajęć. W pełni kompetentny pracownik tej firmy zapewnił nam fachową i rzetelną realizację zleconej usługi.

POLSKIE TOWARZYSTWO RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH
nadzór merytoryczny
Anna Mrozowska
Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji

Prawnik i praktyk. Autorka publikacji w m. in. Wolters Kluwer, Rzeczpospolitej, Forbesie, Dzienniku Gazeta Prawna, Onecie oraz w Newsweeku. Praktykujący IOD, między innymi w Polskiej Komisji Akredytacyjnej – gremium eksperckim, oceniającym jakość kształcenia na polskich uczelniach. Ekspert ds. postępowania oceniającego (EPO) Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ekspert Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), ekspert Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) przy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ekspert ds. przetwarzania i ochrony danych osobowych w Instytucie Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. Członek Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014+, członek Komisji ds. Strategicznych Szkolnictwa Wyższego 2016-2020 Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Wykonawca kilkuset polityk ochrony danych osobowych. Certyfikowany audytor wewnętrzny ISO 27001 i 9001. Wykonawca merytoryczny narzędzia NiezbędnikRODO.pl. Prowadzi audyty i wdrożenia od 2014 roku, a szkolenia od 2010 roku.

dzień 1/2 warsztatów rodo
ROZPOCZĘCIE WARSZTATÓW RODO - GODZ. 9:00
I. Wykonywanie audytów systemów przetwarzania danych osobowych.
 • Podstawowe pojęcia związane z przeprowadzaniem audytów.
 • Główne problemy audytorów –  jak przygotować się do tej roli?
 • Zadanie audytów w procesie wdrażania i stosowania RODO.
 • Czym różni się audyt przedwdrożeniowy od audytu walidacyjnego – jakie są ich cele i jakie zadania spoczywają na audytorze?
 • Jak sporządzić plan audytu, z uwzględnieniem jego celu i docelowego zakresu? Warsztat.
 • Pozyskiwanie materiału źródłowego do audytu. Forma jego dokumentacji w perspektywie dowodowości.
 • Jakie środki bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych osobowych są najczęściej stosowane, a jakich wymaga organ nadzorczy? Case study w oparciu o analizę dotychczasowych decyzji i opinii organu nadzorczego.
 • Jak badać fizyczne środki bezpieczeństwa, w tym w zakresie infrastruktury budynków i pomieszczeń?
 • Jak badać techniczne środki bezpieczeństwa, w tym w zakresie infrastruktury informatycznej?
 • Organizacyjne środki bezpieczeństwa – analiza jakie procedury są kluczowe oraz w jaki sposób badać świadomość obowiązków spoczywających na osobach upoważnionych.
 • Badanie, czy organizacja jest przygotowana do realizacji uprawnień osób, których dotyczą przetwarzane dane osobowe.
 • Jaki powinien być efekt audytu, aby był on użyteczny. W  jaki sposób sporządzić raport z audytu systemu przetwarzania danych osobowych?
 • Zalecenia pokontrolne – jakie treści powinny zawierać?.
PRZERWA KAWOWA 10:45 - 11:00 (zapewniona przez organizatora)
II. Analiza ryzyka.
 • Podejście oparte na ryzyku (risk-based approach) jako fundament RODO.
 • Identyfikacja aktywów i zasobów niezbędnych w procesie szacowania ryzyka.
 • Parametry analizy ryzyka – skutek i prawdopodobieństwo wystąpienia – jak rozumieć, oceniać i jakie wartości należy im przypisać.
 • Jak diagnozować zagrożenia naruszeń ochrony danych osobowych, wynikające z używania konkretnych zasobów?
 • Na jakie podatności należy zwrócić uwagę, przy diagnozowaniu konkretnych ryzyk?
 • Sposoby oceny ryzyka związanego z wystąpieniem konkretnych zagrożeń.
 • Przeprowadzanie szczegółowej analizy na matrycach zaproponowanych przez organizatora – zajęcia warsztatowe.
PRZERWA OBIADOWA 12:45 - 13:30 (we własnym zakresie)
II. Analiza ryzyka - ciąg dalszy.
 • Kontynuacja warsztatu z użyciem elektronicznych matryc ryzyk, na konkretnym przykładzie podmiotu przetwarzającego dane osobowe.
 • Jak postępować ze zdiagnozowanym ryzykiem.
 • Jak sporządzać plany działań, zmierzające do minimalizacji ryzyka – obniżanie ryzyka, transfer ryzyka.
PRZERWA KAWOWA 14:45 - 15:00 (zapewniona przez organizatora)
III. Ocena skutków dla ochrony danych (Data Protection Impact Assessment, OSOD/DPIA).
 • Jaki jest cel DPIA?
 • Jak ocenić, czy przeprowadzenie DPIA jest wymagane?
 • Niezbędne elementy procesu DPIA – art. 35 RODO.
 • Formułowanie informacji dotyczących planowanych działań, mogących spowodować skutek dla ochrony danych osobowych.
 • Definiowanie interesu administratora, celów oraz podstaw prawnych przetwarzania, mogącego spowodować skutek dla ochrony danych osobowych.
 • Jak oceniać niezbędność i proporcjonalność planowanych operacji przetwarzania danych osobowych, względem praw osób, których te dane dotyczą?
 • Jak diagnozować zakres danych osobowych, przetwarzanych w ramach planowanych operacji przetwarzania?
 • Ocena zdolności do realizacji uprawnień osób, których dotyczą dane przetwarzane w ramach planowanych operacji przetwarzania.
 • Jak wybrać i opisać środki bezpieczeństwa, wdrażane w celu ograniczenia ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą?
 • Jaka zależność zachodzi pomiędzy przeprowadzeniem DPIA a analizą ryzyka?
 • Przygotowywanie DPIA – warsztat. Formuła case studies na wzorcu  DPIA.
 • Rola Inspektora Ochrony Danych w DPIA.
 • Uprzednie konsultacje z organem nadzorczym:
  • zakres informacji, która należy przedłożyć organowi nadzorczemu,
  • uprawnienia organu nadzorczego.
IV. Głos publiczności (30 min).
 • Pytania uczestników.
 • Dyskusja.
ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW RODO (PIERWSZY DZIEŃ) - GODZ. 17:00
dzień 2/2 warsztatów rodo
ROZPOCZĘCIE WARSZTATÓW RODO - GODZ. 9:00
I. Zasada ograniczonego przechowywania i retencja danych.
 • Minimalizacja czasu przechowywania i zakresu danych osobowych jako podstawa RODO.
 • Po jakim czasie należy usuwać dane osobowe?
 • Terminy przetwarzania danych osobowych, wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Case study – tworzymy wykaz okresów retencji danych.
 • W jaki sposób należy określać terminy przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy wprost nie określają tego przepisy prawa? Case study – tworzymy wykaz okresów retencji danych.
 • Instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt.
 • Relacja pomiędzy zasadą retencji a obowiązkiem informacyjnym RODO.
 • Zasadą retencji a wykonywanie kopii bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych – uwagi praktyczne.
 • Jak i gdzie należy zamieścić informacje o planowanych terminach usunięcia danych osobowych?
 • Praktyczne rozwiązania związane z wdrażaniem zasady ograniczonego przechowywania
PRZERWA KAWOWA 10:45 - 11:00 (zapewniona przez organizatora)
II. Rejestr czynności przetwarzania (rejestr administratora) i kategorii czynności przetwarzania (rejestr podmiotu przetwarzającego).
 • Cele i praktyczne znaczenie rejestrów.
 • Obowiązkowe i fakultatywne elementy rejestrów.
 • Jakie dodatkowe elementy rejestru czynności warto stosować, w celu ułatwienia zarządzania systemem przetwarzania danych osobowych?
 • Jak ocenić, czy sporządzenie rejestru czynności i rejestru kategorii przetwarzań jest wymagane? Wyłączenia wskazane w RODO.
 • Jak wyróżniać i identyfikować „czynności” i „kategorie czynności” przetwarzania, podlegające uwzględnieniu w rejestrach.
 • Jak formułować cele przetwarzania danych i jaka jest ich relacja względem zdefiniowanych czynności?
 • Opis kategorii danych osobowych oraz kategorii osób, których dotyczą przetwarzane dane.
 • Jak uwzględniać odbiorców danych oraz diagnozować, czy dane osobowe są przekazywane poza EOG?
 • Jak oceniać zasadność stosowania dodatkowych zabezpieczeń, w przypadku przekazywania danych osobowych do krajów spoza EOG.
 • Formułowanie opisu technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, stosowanych przy przetwarzaniu danych osobowych.
 • Monitorowanie aktualności rejestru czynności na danych – jak praktycznie sobie z tym poradzić?
PRZERWA OBIADOWA 12:45 - 13:30 (we własnym zakresie)
III. Warsztat.
 • Konstruowanie rejestrów na podstawie konkretnego stanu faktycznego, przy wykorzystaniu autorskich wzorów: rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru kategorii czynności przetwarzanie.
PRZERWA KAWOWA 14:45 - 15:00 (zapewniona przez organizatora)
IV. Problematyka transferu danych do państw trzecich.
 • Czy rzeczywiście nie przekazujemy danych do państw trzecich? Oprogramowanie, narzędzia, usługi, na które musimy w szczególności zwrócić uwagę.
 • Kiedy legalnie można przekazywać dane do państwa trzeciego?
 • Jak sprawdzić, czy państwo do którego organizacja transferuje dane osobowe znajduje się na liście “krajów bezpiecznych”.
 • Transfer danych do Stanów Zjednoczonych – analiza problematyki oraz omówienie jak krok po kroku sprawdzić czy podmiot do którego transferujemy dane osobowe jest “bezpieczny”.
 • Dodatkowe środki zabezpieczeń, stosowane w przypadku przekazywania danych osobowych do krajów spoza listy “krajów bezpiecznych”.
 • Konsekwencje transferu danych poza EOG w zakresie dokumentacji i obowiązku informacyjnego.
V. Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO).
 • Status Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Zadania i kompetencje organu nadzorczego.
 • Postępowanie kontrolne i procedury z nim związane.
 • Jak wyglądają kontrole w praktyce?
 • Jak przygotować się na kontrolę?
 • Zakres odpowiedzialności i administracyjne kary pieniężne.
VI. Głos publiczności (30 min).
 • Pytania uczestników.
 • Dyskusja.
ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW RODO (DRUGI DZIEŃ) - GODZ. 17:00
Pobierz program w PDF

Zapraszamy do zapisania się na jeden z poniższych terminów Warsztatów RODO:

Warsztat RODO Poznań

Miejsce szkolenia: Poznań

Data szkolenia: 5-6.02.2020 r.

Liczba dni: 2 (16h)

1199 zł netto

Warsztat RODO Warszawa

Miejsce szkolenia: Warszawa

Data szkolenia: 12-13.02.2020 r.

Liczba dni: 2 (16h)

1199 zł netto

Warsztat RODO Kraków

Miejsce szkolenia: Kraków

Data szkolenia: 12-13.02.2020 r.

Liczba dni: 2 (16h)

1199 zł netto

Warsztat RODO Wrocław

Miejsce szkolenia: Wrocław

Data szkolenia: 19-20.02.2020 r.

Liczba dni: 2 (16h)

1199 zł netto

Warsztat RODO Gdańsk

Miejsce szkolenia: Gdańsk

Data szkolenia: 26-27.02.2020 r.

Liczba dni: 2 (16h)

Promocja! 1199 zł 1199 zł netto

Warsztat RODO Warszawa

Miejsce szkolenia: Warszawa

Data szkolenia: 26-27.02.2020 r.

Liczba dni: 2 (16h)

1199 zł netto

Warsztaty RODO Poznań

Miejsce szkolenia: Poznań

Data szkolenia: 04-05.03.2020 r.

Liczba dni: 2 (16h)

Promocja! 1199zł 1099 zł netto

Warsztaty RODO Kraków

Miejsce szkolenia: Kraków

Data szkolenia: 11-12.03.2020 r.

Liczba dni: 2 (16h)

Promocja! 1199zł 1099 zł netto

Warsztaty RODO Wrocław

Miejsce szkolenia: Wrocław

Data szkolenia: 18-19.03.2020 r.

Liczba dni: 2 (16h)

Promocja! 1199zł 1099 zł netto

Warsztaty RODO Gdańsk

Miejsce szkolenia: Gdańsk

Data szkolenia: 25-26.03.2020 r.

Liczba dni: 2 (16h)

Promocja! 1199zł 1099 zł netto

Warsztaty RODO Warszawa

Miejsce szkolenia: Warszawa

Data szkolenia: 25-26.03.2020 r.

Liczba dni: 2 (16h)

Promocja! 1199zł 1099 zł netto

Warsztaty RODO Poznań

Miejsce szkolenia: Poznań

Data szkolenia: 01-02.04.2020 r.

Liczba dni: 2 (16h)

Promocja! 1199zł 1099 zł netto

Warsztaty RODO Kraków

Miejsce szkolenia: Kraków

Data szkolenia: 08-09.04.2020 r.

Liczba dni: 2 (16h)

Promocja! 1199zł 1099 zł netto

Warsztaty RODO Wrocław

Miejsce szkolenia: Wrocław

Data szkolenia: 16-17.04.2020 r.

Liczba dni: 2 (16h)

Promocja! 1199zł 1099 zł netto

Warsztaty RODO Gdańsk

Miejsce szkolenia: Gdańsk

Data szkolenia: 22-23.04.2020 r.

Liczba dni: 2 (16h)

Promocja! 1199zł 1099 zł netto

Warsztaty RODO Katowice

Miejsce szkolenia: Katowice

Data szkolenia: 22-23.04.2020 r.

Liczba dni: 2 (16h)

Promocja! 1199zł 1099 zł netto

Warsztaty RODO Warszawa

Miejsce szkolenia: Warszawa

Data szkolenia: 29-30.04.2020 r.

Liczba dni: 2 (16h)

Promocja! 1199zł 1099 zł netto

Papierowy formularz zapisu

POBIERZ PAPIEROWY

FORMULARZ ZAPISU

Zapraszamy do zapisania się na jeden z poniższych terminów Warsztatów RODO:

Zapoznaj się z naszą rozszerzoną ofertą szkoleniową, zawierającą szkolenia oraz warsztaty z RODO, w tym dedykowane dla Inspektorów Ochrony Danych.

KURS IOD

Dwudniowy, średnio-zaawansowany kurs przygotowujący do sprawowania funkcji IOD: omówienie rejestru czynności, rejestru kategorii przetwarzań i analizy ryzyka, a także ćwiczenie sporządzania: obowiązku informacyjnego, umowy powierzenia, polityki ochrony danych oraz powiązanych procedur. Omówimy obowiązki IOD, a także postępowanie naruszeniowe. Pracujemy na wzorcowej: polityce ochrony danych, umowie powierzenia i procedurach.

KURS RODO

Czterodniowy, zaawansowany kurs z RODO, przygotowujący do sprawowania funkcji IOD (Inspektora Ochrony Danych) oraz samodzielnego przeprowadzania audytów i realizacji wdrożeń. Prowadzony w formule mieszanej, z uwzględnieniem praktycznych warsztatów na konkretnym przykładzie organizacji. Uczestnicy kursu otrzymują certyfikat i kompleksową wzorcową dokumentację RODO (ponad 50 dokumentów).

Zamów szkolenie dla swojej firmy lub instytucji.
Sprawdź naszą ofertę szkoleń indywidualnych w Twojej organizacji!