Szkolenie RODO – Warszawa – 24.02.2020 r.

Tematyka RODO nadal jest dla Ciebie niejasna oraz budzi wątpliwości?

Zapraszamy na nasze Szkolenie RODO ! W przystępny sposób wyjaśnimy Ci zasady wynikające z RODO oraz w sposób praktyczny odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Czym jest szkolenie rodo?

RODO “w pigułce”. Szkolenie jednodniowe z zasad przetwarzania danych osobowych, zgodnie z unijnym rozporządzeniem RODO. Prowadzone w przyjemnej atmosferze i przystępnej formie, której efektem jest przedstawienie kluczowych zagadnień dla osób przetwarzających dane.

Szkolenie RODO jest przeznaczone dla osób przetwarzających dane osobowe, a w szczególności dla administratorów danych oraz ich pracowników. Jest także odpowiednim szkoleniem wstępnym dla przyszłych Inspektorów Ochrony Danych, dopiero rozpoczynających poznawanie RODO.

Czego między innymi
dowiesz się na szkoleniu RODO

Jak przetwarzać dane osobowe pracowników (dane kadrowe) zgodnie z wymogami RODO oraz Kodeksu Pracy?

Jak wdrożyć RODO w oparciu o wzory dokumentacji RODO udostępniane po naszym szkoleniu?

Jakie obowiązki na administratorów danych i podmioty przetwarzające nakłada RODO oraz przepisy szczegółowe?

Jakie prawa przysługują osobom, których dane osobowe podlegają przetwarzaniu?

Jakie środki ochrony danych osobowych są wymagane przez RODO?

Czym jest rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, analiza ryzyka oraz ocena skutków dla ochrony danych?

nasi eksperci wypowiadali się w:

szkolenie rodo eksperci rzeczpospolita
szkolenie rodo eksperci onet
szkolenie rodo eksperci newsweek
szkolenie rodo eksperci lex
szkolenie rodo eksperci gazeta prawna
szkolenie rodo eksperci forbes
Korzyści ze szkolenia RODO
praktyczna wiedza i umiejętności

Dowiesz się, jak stosować nowe zasady przetwarzania danych osobowych. Powiemy Ci, co najlepiej zrobić z dotychczasowym systemem i dokumentacją. Wyjaśnimy, na które zmiany należy zwrócić szczególną uwagę.

Wzory dokumentacji RODO

Otrzymasz pakiet podstawowej, wzorcowej dokumentacji RODO, o wartości aż 199 zł: polityka ochrony danych, instrukcje sporządzenia obowiązku informacyjnego, analizy ryzyka, rejestru czynności na danych oaz wiele innych dokumentów.

Materiały szkoleniowe

W zakres materiałów szkoleniowych wchodzą: broszura z przedstawioną na szkoleniu prezentacją, książeczka z RODO w kieszonkowym formacie, notatnik i długopis.

Certyfikaty RODO

Po szkoleniu, otrzymasz od nas imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu z RODO. Opatrzony hologramem oraz podpisany przez trenera prowadzącego, pozwoli Ci pokazać światu swoje kwalifikacje!

Darmowe wsparcie prawne

Możesz skorzystać z darmowych, mailowych konsultacji (do 3 przez 30 dni) w zakresie omówionych zagadnień (wsparcie nie obejmuje przygotowania dokumentacji). Otrzymasz także aktualne akty prawne i wytyczne PUODO oraz Grupy Roboczej art. 29.

Plan optimum w niezbednikrodo.pl

Dostęp do narzędzia zarządzania systemem ochrony danych osobowych online przez 3 miesiące. Umożliwia ono m. in. generowanie powierzeń, prowadzenie elektronicznego rejestru czynności, czy przyjmowanie zgłoszeń naruszeń ochrony danych online. Stworzone z myślą o maksymalnym ułatwieniu wdrożenia RODO.

Wzory dokumentacji RODO
W PREZENCIE
otrzymasz od nas profesjonalne wzory dokumentacji RODO. Przygotowane przez profesjonalistów i praktyków – szkoleniowców, audytorów i wdrożeniowców ze SzkolenieRODO.pl
o wartości
199zł!

Sprawdź nasze opinie i dołącz do grona szczerze zadowolonych klientów!

Trenerki Anna Mrozowska oraz Agnieszka Chmielewska wyróżniały się wysoką wiedzą i kompetencjami w zakresie omawianej tematyki. Wykazały się otwartością i gotowością do wyjaśnienia problemów i wątpliwości w temacie RODO, a omawiane treści były przekazane w sposób przystępny i zrozumiały z uwzględnieniem specyfiki naszej firmy.

Lubelski Węgiel “BOGDANKA” S.A.

Z pełną odpowiedzialnością stwierdzam, że zleceniobiorca wykonał swoje zadania sprawnie, z należytą starannością i w poczuciu odpowiedzialności za podjęte działania. W pełni kompetentni pracownicy tej firmy zapewnili nam poczucie bezpieczeństwa w trakcie realizacji zleconej usługi.

A’Gusto

Profesjonalizm pracowników, duża elastyczność i umiejętność dostosowania się do potrzeb i oczekiwań naszej firmy utwierdziły nas w przekonaniu o słusznym wyborze właśnie tego Zleceniobiorcy.

Meden-Inmed Sp. z o.o.

Wykonawca w interesujący i zrozumiały sposób wytłumaczył nam, jakie obowiązki nakłada na nas RODO i wskazał, w jaki sposób je wypełnić. Udzielił odpowiedzi na wszystkie zadane pytania, a było ich wiele.
Materiały udostępnione poprzez niezbednikrodo.pl w połączeniu z wiedzą przekazaną podczas szkolenia umożliwiły nam właściwe przygotowanie się do wdrożenia nowych przepisów.

Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Gorzowie Wlkp

Osoba prowadząca szkolenie - Pani Anna Mrozowska - pozostawała w ciągłej dyspozycji, a wszelkie pytania i sugestie były natychmiast rozpatrywane, co wymagało niejednokrotnie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Na szczególne uznanie zasługuje troska firmy o dobór wykładowców do prowadzenia zajęć. W pełni kompetentny pracownik tej firmy zapewnił nam fachową i rzetelną realizację zleconej usługi.

POLSKIE TOWARZYSTWO RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH
nadzór merytoryczny
Anna Mrozowska
Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji

Prawnik i praktyk. Autorka publikacji w m. in. Wolters Kluwer, Rzeczpospolitej, Forbesie, Dzienniku Gazeta Prawna, Onecie oraz w Newsweeku. Praktykujący IOD, między innymi w Polskiej Komisji Akredytacyjnej – gremium eksperckim, oceniającym jakość kształcenia na polskich uczelniach. Ekspert ds. postępowania oceniającego (EPO) Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ekspert Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), ekspert Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) przy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ekspert ds. przetwarzania i ochrony danych osobowych w Instytucie Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. Członek Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014+, członek Komisji ds. Strategicznych Szkolnictwa Wyższego 2016-2020 Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Wykonawca kilkuset polityk ochrony danych osobowych. Certyfikowany audytor wewnętrzny ISO 27001 i 9001. Wykonawca merytoryczny narzędzia NiezbędnikRODO.pl. Prowadzi audyty i wdrożenia od 2014 roku, a szkolenia od 2010 roku.

Szkolenie RODO
ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA - GODZ. 9:00
I. Wstęp i źródła prawa.
 • Reforma ochrony danych osobowych – z czego wynika, jakie jest jej znaczenie?
 • Jak czytać RODO?
 • Ustawa o ochronie danych osobowych. z 10 maja 2018 r.
 • Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.
 • Zmiany sektorowe – gdzie odnaleźć sektorowe przepisy o ochronie danych osobowych?
II. Dział kadr a RODO.
 • Zmiany w kodeksie pracy – w jaki sposób przygotować do nich firmę/instytucję?
 • Rekrutacja zgodna z RODO.
 • Kwestionariusze osobowe, akta osobowe, listy obecności, układy zbiorowe i regulaminy pracy – jak pozostać w zgodności z nowymi przepisami?
 • Kiedy potrzebna jest zgoda pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych?
 • Wdrażanie monitoringu wizyjnego – obowiązki względem pracowników i osób zewnętrznych.
 • Inne formy monitoringu.
PRZERWA KAWOWA 10:45 - 11:00 (zapewniona przez organizatora)
III. Podstawowe pojęcia i informacje.
 • Kto i kiedy ma obowiązek stosować przepisy RODO.
 • Najważniejsze definicje w RODO – jak je rozumieć?
 • Czym są “dane osobowe”, “przetwarzanie”  – case study.
 • W jakich sytuacjach „przetwarzamy dane osobowe”?
IV. Obowiązki Administratora i Podmiotu przetwarzającego, współadministrowanie danymi osobowymi.
 • Administrator danych, procesor i osoba upoważniona do przetwarzania danych – role w procesie przetwarzania danych osobowych, a zmiany z RODO.
 • Obowiązki Administratora danych.
 • Obowiązki Podmiotu przetwarzającego (procesora).
 • Zmiany w umowach powierzenia danych osobowych.
 • Współadministrowanie danymi osobowych – nowa instytucja RODO.
V. Kiedy przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem?
 • Rodzaje danych osobowych – dane “zwykłe” oraz “szczególne kategorie danych”, w tym biometryczne.
 • Kiedy możemy przetwarzać dane osobowe “zwykłe”, a kiedy “szczególne kategorie danych”?
 • Wymogi dotyczące przetwarzania danych osobowych dzieci.
 • Kiedy jest wymagana zgoda na przetwarzanie danych osobowych?
 • Warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych wg RODO.
VI. Zasady przetwarzania danych osobowych.
 • Legalność przetwarzania danych osobowych – praktyczne aspekty kryteriów prawnych.
 • Celowość i minimalizm w przetwarzaniu danych osobowych wg RODO.
 • Poprawność merytoryczna przetwarzanych danych.
 • Zasada ograniczonego przechowywania (retencja danych) – omówienie najważniejszych przykładów, praktyczne rozwiązania.
 • Integralność i poufność przetwarzania danych osobowych.
 • Rozliczalność – nadrzędna zasada RODO, jej konsekwencje dla IT.
 • Nowe zasady “privacy by design oraz “privacy by default” i ich praktyczne zastosowanie.
PRZERWA OBIADOWA 12:45 - 13:30 (we własnym zakresie)
VII. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane.
 • Prawo dostępu do danych oraz prawo uzyskania kopii danych osobowych.
 • Prawo do sprostowania danych.
 • Prawo do bycia zapomnianym.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Prawa osób profilowanych.
 • Jak postępować z żądaniami osób, których dane dotyczą?
VIII. Obowiązek informacyjny (klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania).
 • Obowiązek informacyjny przy przetwarzaniu danych osobowych – ustawy krajowe oraz RODO.
 • Wymogi formalne z praktycznym omówieniem.
 • Obowiązek informacyjny przy uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Obowiązek informacyjny przy wyznaczeniu IOD.
 • Obowiązek informacyjny przy przekazaniu danych osobowych poza EOG.
 • Praktyczny przykład klauzuli informacyjnej z omówieniem.
 • Obowiązek informacyjny w przypadku zbierania danych nie od osoby, której te dane dotyczą.
 • Chwila powstania obowiązków informacyjnych.
IX. Rejestr czynności przetwarzania oraz rejestr kategorii czynności przetwarzania.
 • Obowiązkowe elementy rejestrów przetwarzania.
 • Jak prowadzić rejestr czynności przetwarzania (rejestr administratora), wymagany przez RODO?
 • Praktyczny przykład rejestru czynności przetwarzania na danych wraz z omówieniem.
 • Kiedy i jak prowadzić rejestr kategorii czynności przetwarzania (rejestr procesora)?
 • Praktyczna forma rejestrów, różnice pomiędzy nimi.
PRZERWA KAWOWA 14:45 - 15:00 (zapewniona przez organizatora)
X. Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych – przykładowe aspekty praktyczne w kontekście RODO.
 • Organizacyjne środki zabezpieczenia danych osobowych – ich wybór i dostosowanie zgodnie z RODO, w ujęciu praktycznym.
 • Techniczne środki bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem wymaganego przez RODO zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, pseudonimizacji oraz szyfrowania.
 • Analiza ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych – przykłady praktyczne.
 • Ocena skutków dla ochrony danych osobowych – kiedy jest wymagana.
 • Uprzednie konsultacje z organem nadzorczym.
XI. Naruszenia ochrony danych osobowych
 • Identyfikacja naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych.
 • Co robić w przypadku naruszenia?
 • Obowiązek zgłaszania incydentów z danymi, wynikający z RODO (zasada 72 godzin).
 • Obowiązek powiadamiania osób, których dane osobowe podlegają naruszeniu.
 • Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych.
XII. Tworzenie dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 • Dotychczasowa dokumentacja – Polityka bezpieczeństwa i Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym w perspektywie aktualnych wymogów RODO.
 • Obowiązki dokumentacyjne w RODO – Polityka Ochrony Danych.
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w kontekście RODO.
 • Budowanie procedur wewnętrznego systemu zapewniającego bezpieczeństwo danych osobowych w kontekście nowych wymogów RODO.
XIII. Inspektor Ochrony Danych (Data Protection Officer).
 • Kiedy istnieje obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych?
 • Inspektor Ochrony Danych – rola w firmie/instytucji.
XIV. Odpowiedzialność związana z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Kary finansowe do 4% rocznego obrotu / 20 000 000 EUR  – czy to jedyna forma działania organu nadzorczego, czy należy się ich spodziewać?
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza.
 • Jak postępować, aby zmniejszyć wymiar potencjalnej kary za naruszenie ochrony danych, w przypadku jego wystąpienia.
 • Sankcje dla podmiotów publicznych.
XV. Podsumowanie.
 • Jak podzielić prace wdrożeniowe?
 • Na czym skupić się w pierwszej kolejności?
 • Jak wdrożyć RODO w 6-ciu krokach, w oparciu o wiedzę ze szkolenia oraz materiały szkoleniowe?
XVI. Głos publiczności (30 min).
 • Pytania uczestników.
 • Dyskusja.
ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA RODO - GODZ. 17:00
Pobierz program w PDF

Zapraszamy do zapisania się na jeden z poniższych terminów szkoleń RODO:

Szkolenie RODO Online (na żywo)

Miejsce szkolenia: Polska

Miejsce szkolenia: Polska

Cena szkolenia 499 zł 349 zł

Szkolenie RODO Online (na żywo)

Miejsce szkolenia: Polska

Data szkolenia: 10.02.2020 r.

Cena szkolenia 499 zł 349 zł

Szkolenie RODO Kraków

Miejsce szkolenia: Kraków

Data szkolenia: 10.02.2020 r.

Liczba dni: 1 (8h)

499 zł netto

Szkolenie RODO Warszawa

Miejsce szkolenia: Warszawa

Data szkolenia: 10.02.2020 r.

Liczba dni: 1 (8h)

499 zł netto

Szkolenie RODO Wrocław

Miejsce szkolenia: Wrocław

Data szkolenia: 17.02.2020 r.

Liczba dni: 1 (8h)

499 zł netto

Szkolenie RODO Gdańsk

Miejsce szkolenia: Gdańsk

Data szkolenia: 24.02.2020 r.

Liczba dni: 1 (8h)

499 zł netto

Szkolenie RODO Warszawa

Miejsce szkolenia: Warszawa

Data szkolenia: 24.02.2020 r.

Liczba dni: 1 (8h)

499 zł netto

Szkolenie RODO Poznań

Miejsce szkolenia: Poznań

Data szkolenia: 02.03.2020 r.

Liczba dni: 1 (8h)

499 zł netto

Szkolenie RODO Kraków

Miejsce szkolenia: Kraków

Data szkolenia: 09.03.2020 r.

Liczba dni: 1 (8h)

Promocja! 499 zł 449 zł netto

Szkolenie RODO Wrocław

Miejsce szkolenia: Wrocław

Data szkolenia: 16.03.2020 r.

Liczba dni: 1 (8h)

Promocja! 499 zł 449 zł netto

Szkolenie RODO Gdańsk

Miejsce szkolenia: Gdańsk

Data szkolenia: 23.03.2020 r.

Liczba dni: 1 (8h)

Promocja! 499 zł 449 zł netto

Szkolenie RODO Warszawa

Miejsce szkolenia: Warszawa

Data szkolenia: 23.03.2020 r.

Liczba dni: 1 (8h)

Promocja! 499 zł 449 zł netto

Szkolenie RODO Poznań

Miejsce szkolenia: Poznań

Data szkolenia: 30.03.2020 r.

Liczba dni: 1 (8h)

Promocja! 499 zł 449 zł netto

Szkolenie RODO Kraków

Miejsce szkolenia: Kraków

Data szkolenia: 06.04.2020 r.

Liczba dni: 1 (8h)

Promocja! 499 zł 449 zł netto

Szkolenie RODO Wrocław

Miejsce szkolenia: Wrocław

Data szkolenia: 14.04.2020 r.

Liczba dni: 1 (8h)

Promocja! 499 zł 449 zł netto

Szkolenie RODO Gdańsk

Miejsce szkolenia: Gdańsk

Data szkolenia: 20.04.2020 r.

Liczba dni: 1 (8h)

Promocja! 499 zł 449 zł netto

Szkolenie RODO Katowice

Miejsce szkolenia: Katowice

Data szkolenia: 20.04.2020 r.

Liczba dni: 1 (8h)

Promocja! 499 zł 449 zł netto

Szkolenie RODO Warszawa

Miejsce szkolenia: Warszawa

Data szkolenia: 27.04.2020 r.

Liczba dni: 1 (8h)

Promocja! 499 zł 449 zł netto

Papierowy formularz zapisu

POBIERZ PAPIEROWY

FORMULARZ ZAPISU

Sprawdź naszą rozszerzoną ofertę zajęć z ochrony danych osobowych

Zapoznaj się z naszą poszerzoną ofertą szkoleniową, zawierającą szkolenia i warsztaty z RODO, w tym dedykowane dla Inspektorów Ochrony Danych.

KURS IOD

Dwudniowy, średnio-zaawansowany kurs przygotowujący do sprawowania funkcji IOD: omówienie rejestru czynności, rejestru kategorii przetwarzań i analizy ryzyka, a także ćwiczenie sporządzania: obowiązku informacyjnego, umowy powierzenia, polityki ochrony danych oraz powiązanych procedur. Omówimy obowiązki IOD, a także postępowanie naruszeniowe. Pracujemy na wzorcowej: polityce ochrony danych, umowie powierzenia i procedurach.

WARSZTATY RODO

Dwudniowe zaawansowane warsztaty z RODO: wykonywanie audytów, analizy ryzyka i DPIA, rejestru czynności i rejestru kategorii. Nadto praktyczne stosowanie zasady retencyjności oraz postępowanie w przypadku kontroli. Warsztaty są realizowane praktycznie – z użyciem komputerów, na przykładzie konkretnej organizacji. Uczestnicy warsztatów otrzymują wzory DPIA, analizy ryzyka i rejestru czynności.

KURS RODO

Czterodniowy, zaawansowany kurs z RODO, przygotowujący do sprawowania funkcji IOD (Inspektora Ochrony Danych) oraz samodzielnego przeprowadzania audytów i realizacji wdrożeń. Prowadzony w formule mieszanej, z uwzględnieniem praktycznych warsztatów na konkretnym przykładzie organizacji. Uczestnicy kursu otrzymują certyfikat i kompleksową wzorcową dokumentację RODO (ponad 50 dokumentów).

Zamów szkolenie dla swojej firmy lub instytucji.
Sprawdź naszą ofertę szkoleń indywidualnych w Twojej organizacji!